ORIGINAL CONTENT

כולם יודעים מהו בית חלומותיהם, חזון מושלם לדרך שבה בית צריך להיות. אך אין זה משנה כמה כסף נחליט להשקיע, לחלקנו הגדול אין את ההכשרה, הידע המקצועי, הזמן או הסבלנות לתכנן הכל מאפס - ולכן במקרים כאלה אנו מעדיפים לשכור מקצוענים בתחום שיסייעו לנו במשימה. צריכים למצוא אלומיניום? מעוניינים לדעת איפה למצוא רשתות לחלונות? לפניכם מידע שיוכל לעזור לכם להיוודע לתחום. אדריכלות היא שם לתחום רחב מאוד אשר נחלק לכמה קטגוריות עיקריות: אדריכלות והנדסת מבנים, עיצוב ואדריכלות פנים ותחום אדריכלות הנוף. בשלבים הראשונים, פונים לאדריכל המבנים, שמעצב את המבנה המוזמן על חלקיו השונים, תוך כדי מחשבה על שילוב נכון בין מה שיפה למה ששימושי, ועורך את כל התכנונים אשר דרושים לכל משנה, וביניהם מערכות מים, איוורור, חשמל, תאורה וגז. אדריכלי הפנים תפקידם להפוך את חלליו הפנימיים של הבניין לפרקטיים וחינניים, באמצעות בחירת פריטי הריהוט, האלמנטים הקישוטיים והקונסטרוקטיביים ע"פי התפקיד של חללי המבנה השונים - מגורים, עבודה איזור מסחרי ועוד. לבסוף, מעצבי הנוף הם אלה האמונים על התאמת סביבתו של הבניין לתנאים בשטח ולהעדפות הלקוחות - החל מבחירת סוג קרקע וצמחייה מתאימים, וכלה בבחירת פתרונות ליצירת צל, יצירת פיצ'רים במים וצמחים, ושילוב של אסתטיקה עם פרקטיות. מחפשים מידע על חלונות אלומיניום? צריכים מקצוען מתחום הארכיטקטורה? שאלו ידידים וקרובי משפחה אם הם יכולים להמליץ לכם על אדריכל מסויים שיצא להם לשכור לשירות בעבר. בזמן חיפוש איש מקצוע מהתחום, הדרך הטובה ביותר להתרשמות היא דרך עיון בתיק עבודות. אבל אין להסתפק רק בזה, בקשו לראות בנוסף שתיים או שלוש עבודות במבנה או סביבה שתוכננו על ידי האדריכלים שבהם אתם מעוניינים. לבסוף, הגיעו לפגישה כשבידכם רעיונות מוגדרים ככל האפשר, אולם היו גם מוכנים להתגמש ולאפשר לאיש המקצוע להציע כיוונים משל עצמו.

REVERSED text

.ומצע לשמ םינוויכ עיצהל עוצקמה שיאל רשפאלו שמגתהל םינכומ םג ויה םלוא ,רשפאה לככ םירדגומ תונויער םכדיבשכ השיגפל ועיגה ,ףוסבל .םיניינועמ םתא םהבש םילכירדאה ידי לע וננכותש הביבס וא הנבמב תודובע שולש וא םייתש ףסונב תוארל ושקב ,הזב קר קפתסהל ןיא לבא .תודובע קיתב ןויע ךרד איה תומשרתהל רתויב הבוטה ךרדה ,םוחתהמ עוצקמ שיא שופיח ןמזב .רבעב תורישל רוכשל םהל אציש םייוסמ לכירדא לע םכל ץילמהל םילוכי םה םא החפשמ יבורקו םידידי ולאש ?הרוטקטיכראה םוחתמ ןעוצקמ םיכירצ ?םוינימולא תונולח לע עדימ םישפחמ .תויטקרפ םע הקיטתסא לש בולישו ,םיחמצו םימב םיר'ציפ תריצי ,לצ תריציל תונורתפ תריחבב הלכו ,םימיאתמ הייחמצו עקרק גוס תריחבמ לחה - תוחוקלה תופדעהלו חטשב םיאנתל ןיינבה לש ותביבס תמאתה לע םינומאה הלא םה ףונה יבצעמ ,ףוסבל .דועו ירחסמ רוזיא הדובע ,םירוגמ - םינושה הנבמה יללח לש דיקפתה יפ"ע םייביטקורטסנוקהו םייטושיקה םיטנמלאה ,טוהירה יטירפ תריחב תועצמאב ,םיינניחו םייטקרפל ןיינבה לש םיימינפה ויללח תא ךופהל םדיקפת םינפה ילכירדא .זגו הרואת ,למשח ,רורוויא ,םימ תוכרעמ םהיניבו ,הנשמ לכל םישורד רשא םינונכתה לכ תא ךרועו ,ישומישש המל הפיש המ ןיב ןוכנ בוליש לע הבשחמ ידכ ךות ,םינושה ויקלח לע ןמזומה הנבמה תא בצעמש ,םינבמה לכירדאל םינופ ,םינושארה םיבלשב .ףונה תולכירדא םוחתו םינפ תולכירדאו בוציע ,םינבמ תסדנהו תולכירדא :תוירקיע תוירוגטק המכל קלחנ רשא דואמ בחר םוחתל םש איה תולכירדא .םוחתל עדוויהל םכל רוזעל לכויש עדימ םכינפל ?תונולחל תותשר אוצמל הפיא תעדל םיניינועמ ?םוינימולא אוצמל םיכירצ .המישמב ונל ועייסיש םוחתב םינעוצקמ רוכשל םיפידעמ ונא הלאכ םירקמב ןכלו - ספאמ לכה ןנכתל תונלבסה וא ןמזה ,יעוצקמה עדיה ,הרשכהה תא ןיא לודגה ונקלחל ,עיקשהל טילחנ ףסכ המכ הנשמ הז ןיא ךא .תויהל ךירצ תיב הבש ךרדל םלשומ ןוזח ,םהיתומולח תיב והמ םיעדוי םלוכ

flip text

.המישמב ונל ועייסיש םוחתב םינעוצקמ רוכשל םיפידעמ ונא הלאכ םירקמב ןכלו - ספאמ לכה ןנכתל תונלבסה וא ןמזה ,יעוצקמה עדיה ,הרשכהה תא ןיא לודגה ונקלחל ,עיקשהל טילחנ ףסכ המכ הנשמ הז ןיא ךא .תויהל ךירצ תיב הבש ךרדל םלשומ ןוזח ,םהיתומולח תיב והמ םיעדוי םלוכ .םוחתל עדוויהל םכל רוזעל לכויש עדימ םכינפל ?תונולחל תותשר אוצמל הפיא תעדל םיניינועמ ?םוינימולא אוצמל םיכירצ .זגו הרואת ,למשח ,רורוויא ,םימ תוכרעמ םהיניבו ,הנשמ לכל םישורד רשא םינונכתה לכ תא ךרועו ,ישומישש המל הפיש המ ןיב ןוכנ בוליש לע הבשחמ ידכ ךות ,םינושה ויקלח לע ןמזומה הנבמה תא בצעמש ,םינבמה לכירדאל םינופ ,םינושארה םיבלשב .ףונה תולכירדא םוחתו םינפ תולכירדאו בוציע ,םינבמ תסדנהו תולכירדא :תוירקיע תוירוגטק המכל קלחנ רשא דואמ בחר םוחתל םש איה תולכירדא .דועו ירחסמ רוזיא הדובע ,םירוגמ - םינושה הנבמה יללח לש דיקפתה יפ"ע םייביטקורטסנוקהו םייטושיקה םיטנמלאה ,טוהירה יטירפ תריחב תועצמאב ,םיינניחו םייטקרפל ןיינבה לש םיימינפה ויללח תא ךופהל םדיקפת םינפה ילכירדא .תויטקרפ םע הקיטתסא לש בולישו ,םיחמצו םימב םיר'ציפ תריצי ,לצ תריציל תונורתפ תריחבב הלכו ,םימיאתמ הייחמצו עקרק גוס תריחבמ לחה - תוחוקלה תופדעהלו חטשב םיאנתל ןיינבה לש ותביבס תמאתה לע םינומאה הלא םה ףונה יבצעמ ,ףוסבל ?םוינימולא תונולח לע עדימ םישפחמ .רבעב תורישל רוכשל םהל אציש םייוסמ לכירדא לע םכל ץילמהל םילוכי םה םא החפשמ יבורקו םידידי ולאש ?הרוטקטיכראה םוחתמ ןעוצקמ םיכירצ .םיניינועמ םתא םהבש םילכירדאה ידי לע וננכותש הביבס וא הנבמב תודובע שולש וא םייתש ףסונב תוארל ושקב ,הזב קר קפתסהל ןיא לבא .תודובע קיתב ןויע ךרד איה תומשרתהל רתויב הבוטה ךרדה ,םוחתהמ עוצקמ שיא שופיח ןמזב .ומצע לשמ םינוויכ עיצהל עוצקמה שיאל רשפאלו שמגתהל םינכומ םג ויה םלוא ,רשפאה לככ םירדגומ תונויער םכדיבשכ השיגפל ועיגה ,ףוסבל

REVERSE WORDING

.עצמו משל כיוונים להציע המקצוע לאיש ולאפשר להתגמש מוכנים גם היו אולם ,האפשר ככל מוגדרים רעיונות כשבידכם לפגישה הגיעו ,לבסוף .מעוניינים אתם שבהם האדריכלים ידי על שתוכננו סביבה או במבנה עבודות שלוש או שתיים בנוסף לראות בקשו ,בזה רק להסתפק אין אבל .עבודות בתיק עיון דרך היא להתרשמות ביותר הטובה הדרך ,מהתחום מקצוע איש חיפוש בזמן .בעבר לשירות לשכור להם שיצא מסויים אדריכל על לכם להמליץ יכולים הם אם משפחה וקרובי ידידים שאלו ?הארכיטקטורה מתחום מקצוען צריכים ?אלומיניום חלונות על מידע מחפשים .פרקטיות עם אסתטיקה של ושילוב ,וצמחים במים פיצ'רים יצירת ,צל ליצירת פתרונות בבחירת וכלה ,מתאימים וצמחייה קרקע סוג מבחירת החל - הלקוחות ולהעדפות בשטח לתנאים הבניין של סביבתו התאמת על האמונים אלה הם הנוף מעצבי ,לבסוף .ועוד מסחרי איזור עבודה ,מגורים - השונים המבנה חללי של התפקיד פי"ע והקונסטרוקטיביים הקישוטיים האלמנטים ,הריהוט פריטי בחירת באמצעות ,וחינניים לפרקטיים הבניין של הפנימיים חלליו את להפוך תפקידם הפנים אדריכלי .וגז תאורה ,חשמל ,איוורור ,מים מערכות וביניהם ,משנה לכל דרושים אשר התכנונים כל את ועורך ,ששימושי למה שיפה מה בין נכון שילוב על מחשבה כדי תוך ,השונים חלקיו על המוזמן המבנה את שמעצב ,המבנים לאדריכל פונים ,הראשונים בשלבים .הנוף אדריכלות ותחום פנים ואדריכלות עיצוב ,מבנים והנדסת אדריכלות :עיקריות קטגוריות לכמה נחלק אשר מאוד רחב לתחום שם היא אדריכלות .לתחום להיוודע לכם לעזור שיוכל מידע לפניכם ?לחלונות רשתות למצוא איפה לדעת מעוניינים ?אלומיניום למצוא צריכים .במשימה לנו שיסייעו בתחום מקצוענים לשכור מעדיפים אנו כאלה במקרים ולכן - מאפס הכל לתכנן הסבלנות או הזמן ,המקצועי הידע ,ההכשרה את אין הגדול לחלקנו ,להשקיע נחליט כסף כמה משנה זה אין אך .להיות צריך בית שבה לדרך מושלם חזון ,חלומותיהם בית מהו יודעים כולם

FLIP WORDING

.במשימה לנו שיסייעו בתחום מקצוענים לשכור מעדיפים אנו כאלה במקרים ולכן - מאפס הכל לתכנן הסבלנות או הזמן ,המקצועי הידע ,ההכשרה את אין הגדול לחלקנו ,להשקיע נחליט כסף כמה משנה זה אין אך .להיות צריך בית שבה לדרך מושלם חזון ,חלומותיהם בית מהו יודעים כולם .לתחום להיוודע לכם לעזור שיוכל מידע לפניכם ?לחלונות רשתות למצוא איפה לדעת מעוניינים ?אלומיניום למצוא צריכים .וגז תאורה ,חשמל ,איוורור ,מים מערכות וביניהם ,משנה לכל דרושים אשר התכנונים כל את ועורך ,ששימושי למה שיפה מה בין נכון שילוב על מחשבה כדי תוך ,השונים חלקיו על המוזמן המבנה את שמעצב ,המבנים לאדריכל פונים ,הראשונים בשלבים .הנוף אדריכלות ותחום פנים ואדריכלות עיצוב ,מבנים והנדסת אדריכלות :עיקריות קטגוריות לכמה נחלק אשר מאוד רחב לתחום שם היא אדריכלות .ועוד מסחרי איזור עבודה ,מגורים - השונים המבנה חללי של התפקיד פי"ע והקונסטרוקטיביים הקישוטיים האלמנטים ,הריהוט פריטי בחירת באמצעות ,וחינניים לפרקטיים הבניין של הפנימיים חלליו את להפוך תפקידם הפנים אדריכלי .פרקטיות עם אסתטיקה של ושילוב ,וצמחים במים פיצ'רים יצירת ,צל ליצירת פתרונות בבחירת וכלה ,מתאימים וצמחייה קרקע סוג מבחירת החל - הלקוחות ולהעדפות בשטח לתנאים הבניין של סביבתו התאמת על האמונים אלה הם הנוף מעצבי ,לבסוף ?אלומיניום חלונות על מידע מחפשים .בעבר לשירות לשכור להם שיצא מסויים אדריכל על לכם להמליץ יכולים הם אם משפחה וקרובי ידידים שאלו ?הארכיטקטורה מתחום מקצוען צריכים .מעוניינים אתם שבהם האדריכלים ידי על שתוכננו סביבה או במבנה עבודות שלוש או שתיים בנוסף לראות בקשו ,בזה רק להסתפק אין אבל .עבודות בתיק עיון דרך היא להתרשמות ביותר הטובה הדרך ,מהתחום מקצוע איש חיפוש בזמן .עצמו משל כיוונים להציע המקצוע לאיש ולאפשר להתגמש מוכנים גם היו אולם ,האפשר ככל מוגדרים רעיונות כשבידכם לפגישה הגיעו ,לבסוף

REVERSE EACH LETTER WORDING

םלוכ םיעדוי והמ תיב םהיתומולח, ןוזח םלשומ ךרדל הבש תיב ךירצ תויהל. ךא ןיא הז הנשמ המכ ףסכ טילחנ עיקשהל, ונקלחל לודגה ןיא תא הרשכהה, עדיה יעוצקמה, ןמזה וא תונלבסה ןנכתל לכה ספאמ - ןכלו םירקמב הלאכ ונא םיפידעמ רוכשל םינעוצקמ םוחתב ועייסיש ונל המישמב. םיכירצ אוצמל םוינימולא? םיניינועמ תעדל הפיא אוצמל תותשר תונולחל? םכינפל עדימ לכויש רוזעל םכל עדוויהל םוחתל. תולכירדא איה םש םוחתל בחר דואמ רשא קלחנ המכל תוירוגטק תוירקיע: תולכירדא תסדנהו םינבמ, בוציע תולכירדאו םינפ םוחתו תולכירדא ףונה. םיבלשב םינושארה, םינופ לכירדאל םינבמה, בצעמש תא הנבמה ןמזומה לע ויקלח םינושה, ךות ידכ הבשחמ לע בוליש ןוכנ ןיב המ הפיש המל ישומישש, ךרועו תא לכ םינונכתה רשא םישורד לכל הנשמ, םהיניבו תוכרעמ םימ, רורוויא, למשח, הרואת זגו. ילכירדא םינפה םדיקפת ךופהל תא ויללח םיימינפה לש ןיינבה םייטקרפל םיינניחו, תועצמאב תריחב יטירפ טוהירה, םיטנמלאה םייטושיקה םייביטקורטסנוקהו ע"יפ דיקפתה לש יללח הנבמה םינושה - םירוגמ, הדובע רוזיא ירחסמ דועו. ףוסבל, יבצעמ ףונה םה הלא םינומאה לע תמאתה ותביבס לש ןיינבה םיאנתל חטשב תופדעהלו תוחוקלה - לחה תריחבמ גוס עקרק הייחמצו םימיאתמ, הלכו תריחבב תונורתפ תריציל לצ, תריצי ציפ'םיר םימב םיחמצו, בולישו לש הקיטתסא םע תויטקרפ. םישפחמ עדימ לע תונולח םוינימולא? םיכירצ ןעוצקמ םוחתמ הרוטקטיכראה? ולאש םידידי יבורקו החפשמ םא םה םילוכי ץילמהל םכל לע לכירדא םייוסמ אציש םהל רוכשל תורישל רבעב. ןמזב שופיח שיא עוצקמ םוחתהמ, ךרדה הבוטה רתויב תומשרתהל איה ךרד ןויע קיתב תודובע. לבא ןיא קפתסהל קר הזב, ושקב תוארל ףסונב םייתש וא שולש תודובע הנבמב וא הביבס וננכותש לע ידי םילכירדאה םהבש םתא םיניינועמ. ףוסבל, ועיגה השיגפל םכדיבשכ תונויער םירדגומ לככ רשפאה, םלוא ויה םג םינכומ שמגתהל רשפאלו שיאל עוצקמה עיצהל םינוויכ לשמ ומצע.

FLIP UPSIDE DOWN

˙ומצע לשמ םינוויכ עיצהל עוצקמה שיאל רשפאלו שמגתהל םינכומ םג ויה םלוא 'רשפאה לככ םירדגומ תונויער םכדיבשכ השיגפל ועיגה 'ףוסבל ˙םיניינועמ םתא םהבש םילכירדאה ידי לע וננכותש הביבס וא הנבמב תודובע שולש וא םייתש ףסונב תוארל ושקב 'הזב קר קפתסהל lיא לבא ˙תודובע קיתב lויע ךרד איה תומשרתהל רתויב הבוטה ךרדה 'םוחתהמ עוצקמ שיא שופיח lמזב ˙רבעב תורישל רוכשל םהל אציש םייוסמ לכירדא לע םכל ץילמהל םילוכי םה םא החפשמ יבורקו םידידי ולאש ¿הרוטקטיכראה םוחתמ lעוצקמ םיכירצ ¿םוינימולא תונולח לע עדימ םישפחמ ˙תויטקרפ םע הקיטתסא לש בולישו 'םיחמצו םימב םיר,ציפ תריצי 'לצ תריציל תונורתפ תריחבב הלכו 'םימיאתמ הייחמצו עקרק גוס תריחבמ לחה - תוחוקלה תופדעהלו חטשב םיאנתל lיינבה לש ותביבס תמאתה לע םינומאה הלא םה ףונה יבצעמ 'ףוסבל ˙דועו ירחסמ רוזיא הדובע 'םירוגמ - םינושה הנבמה יללח לש דיקפתה יפ„ע םייביטקורטסנוקהו םייטושיקה םיטנמלאה 'טוהירה יטירפ תריחב תועצמאב 'םיינניחו םייטקרפל lיינבה לש םיימינפה ויללח תא ךופהל םדיקפת םינפה ילכירדא ˙זגו הרואת 'למשח 'רורוויא 'םימ תוכרעמ םהיניבו 'הנשמ לכל םישורד רשא םינונכתה לכ תא ךרועו 'ישומישש המל הפיש המ lיב lוכנ בוליש לע הבשחמ ידכ ךות 'םינושה ויקלח לע lמזומה הנבמה תא בצעמש 'םינבמה לכירדאל םינופ 'םינושארה םיבלשב ˙ףונה תולכירדא םוחתו םינפ תולכירדאו בוציע 'םינבמ תסדנהו תולכירדא :תוירקיע תוירוגטק המכל קלחנ רשא דואמ בחר םוחתל םש איה תולכירדא ˙םוחתל עדוויהל םכל רוזעל לכויש עדימ םכינפל ¿תונולחל תותשר אוצמל הפיא תעדל םיניינועמ ¿םוינימולא אוצמל םיכירצ ˙המישמב ונל ועייסיש םוחתב םינעוצקמ רוכשל םיפידעמ ונא הלאכ םירקמב lכלו - ספאמ לכה lנכתל תונלבסה וא lמזה 'יעוצקמה עדיה 'הרשכהה תא lיא לודגה ונקלחל 'עיקשהל טילחנ ףסכ המכ הנשמ הז lיא ךא ˙תויהל ךירצ תיב הבש ךרדל םלשומ lוזח 'םהיתומולח תיב והמ םיעדוי םלוכ

REVERSE LETTERING -> REVERSE WORDING

.ומצע לשמ םינוויכ עיצהל עוצקמה שיאל רשפאלו שמגתהל םינכומ םג ויה םלוא ,רשפאה לככ םירדגומ תונויער םכדיבשכ השיגפל ועיגה ,ףוסבל .םיניינועמ םתא םהבש םילכירדאה ידי לע וננכותש הביבס וא הנבמב תודובע שולש וא םייתש ףסונב תוארל ושקב ,הזב קר קפתסהל ןיא לבא .תודובע קיתב ןויע ךרד איה תומשרתהל רתויב הבוטה ךרדה ,םוחתהמ עוצקמ שיא שופיח ןמזב .רבעב תורישל רוכשל םהל אציש םייוסמ לכירדא לע םכל ץילמהל םילוכי םה םא החפשמ יבורקו םידידי ולאש ?הרוטקטיכראה םוחתמ ןעוצקמ םיכירצ ?םוינימולא תונולח לע עדימ םישפחמ .תויטקרפ םע הקיטתסא לש בולישו ,םיחמצו םימב ציפ'םיר תריצי ,לצ תריציל תונורתפ תריחבב הלכו ,םימיאתמ הייחמצו עקרק גוס תריחבמ לחה - תוחוקלה תופדעהלו חטשב םיאנתל ןיינבה לש ותביבס תמאתה לע םינומאה הלא םה ףונה יבצעמ ,ףוסבל .דועו ירחסמ רוזיא הדובע ,םירוגמ - םינושה הנבמה יללח לש דיקפתה יפ"ע םייביטקורטסנוקהו םייטושיקה םיטנמלאה ,טוהירה יטירפ תריחב תועצמאב ,םיינניחו םייטקרפל ןיינבה לש םיימינפה ויללח תא ךופהל םדיקפת םינפה ילכירדא .זגו הרואת ,למשח ,רורוויא ,םימ תוכרעמ םהיניבו ,הנשמ לכל םישורד רשא םינונכתה לכ תא ךרועו ,ישומישש המל הפיש המ ןיב ןוכנ בוליש לע הבשחמ ידכ ךות ,םינושה ויקלח לע ןמזומה הנבמה תא בצעמש ,םינבמה לכירדאל םינופ ,םינושארה םיבלשב .ףונה תולכירדא םוחתו םינפ תולכירדאו בוציע ,םינבמ תסדנהו תולכירדא :תוירקיע תוירוגטק המכל קלחנ רשא דואמ בחר םוחתל םש איה תולכירדא .םוחתל עדוויהל םכל רוזעל לכויש עדימ םכינפל ?תונולחל תותשר אוצמל הפיא תעדל םיניינועמ ?םוינימולא אוצמל םיכירצ .המישמב ונל ועייסיש םוחתב םינעוצקמ רוכשל םיפידעמ ונא הלאכ םירקמב ןכלו - ספאמ לכה ןנכתל תונלבסה וא ןמזה ,יעוצקמה עדיה ,הרשכהה תא ןיא לודגה ונקלחל ,עיקשהל טילחנ ףסכ המכ הנשמ הז ןיא ךא .תויהל ךירצ תיב הבש ךרדל םלשומ ןוזח ,םהיתומולח תיב והמ םיעדוי םלוכ

REVERSE LETTERS -> FLIP WORDING

.המישמב ונל ועייסיש םוחתב םינעוצקמ רוכשל םיפידעמ ונא הלאכ םירקמב ןכלו - ספאמ לכה ןנכתל תונלבסה וא ןמזה ,יעוצקמה עדיה ,הרשכהה תא ןיא לודגה ונקלחל ,עיקשהל טילחנ ףסכ המכ הנשמ הז ןיא ךא .תויהל ךירצ תיב הבש ךרדל םלשומ ןוזח ,םהיתומולח תיב והמ םיעדוי םלוכ .םוחתל עדוויהל םכל רוזעל לכויש עדימ םכינפל ?תונולחל תותשר אוצמל הפיא תעדל םיניינועמ ?םוינימולא אוצמל םיכירצ .זגו הרואת ,למשח ,רורוויא ,םימ תוכרעמ םהיניבו ,הנשמ לכל םישורד רשא םינונכתה לכ תא ךרועו ,ישומישש המל הפיש המ ןיב ןוכנ בוליש לע הבשחמ ידכ ךות ,םינושה ויקלח לע ןמזומה הנבמה תא בצעמש ,םינבמה לכירדאל םינופ ,םינושארה םיבלשב .ףונה תולכירדא םוחתו םינפ תולכירדאו בוציע ,םינבמ תסדנהו תולכירדא :תוירקיע תוירוגטק המכל קלחנ רשא דואמ בחר םוחתל םש איה תולכירדא .דועו ירחסמ רוזיא הדובע ,םירוגמ - םינושה הנבמה יללח לש דיקפתה יפ"ע םייביטקורטסנוקהו םייטושיקה םיטנמלאה ,טוהירה יטירפ תריחב תועצמאב ,םיינניחו םייטקרפל ןיינבה לש םיימינפה ויללח תא ךופהל םדיקפת םינפה ילכירדא .תויטקרפ םע הקיטתסא לש בולישו ,םיחמצו םימב ציפ'םיר תריצי ,לצ תריציל תונורתפ תריחבב הלכו ,םימיאתמ הייחמצו עקרק גוס תריחבמ לחה - תוחוקלה תופדעהלו חטשב םיאנתל ןיינבה לש ותביבס תמאתה לע םינומאה הלא םה ףונה יבצעמ ,ףוסבל ?םוינימולא תונולח לע עדימ םישפחמ .רבעב תורישל רוכשל םהל אציש םייוסמ לכירדא לע םכל ץילמהל םילוכי םה םא החפשמ יבורקו םידידי ולאש ?הרוטקטיכראה םוחתמ ןעוצקמ םיכירצ .םיניינועמ םתא םהבש םילכירדאה ידי לע וננכותש הביבס וא הנבמב תודובע שולש וא םייתש ףסונב תוארל ושקב ,הזב קר קפתסהל ןיא לבא .תודובע קיתב ןויע ךרד איה תומשרתהל רתויב הבוטה ךרדה ,םוחתהמ עוצקמ שיא שופיח ןמזב .ומצע לשמ םינוויכ עיצהל עוצקמה שיאל רשפאלו שמגתהל םינכומ םג ויה םלוא ,רשפאה לככ םירדגומ תונויער םכדיבשכ השיגפל ועיגה ,ףוסבל

reverse lettering -> reverse text

.עצמו משל כיוונים להציע המקצוע לאיש ולאפשר להתגמש מוכנים גם היו אולם ,האפשר ככל מוגדרים רעיונות כשבידכם לפגישה הגיעו ,לבסוף .מעוניינים אתם שבהם האדריכלים ידי על שתוכננו סביבה או במבנה עבודות שלוש או שתיים בנוסף לראות בקשו ,בזה רק להסתפק אין אבל .עבודות בתיק עיון דרך היא להתרשמות ביותר הטובה הדרך ,מהתחום מקצוע איש חיפוש בזמן .בעבר לשירות לשכור להם שיצא מסויים אדריכל על לכם להמליץ יכולים הם אם משפחה וקרובי ידידים שאלו ?הארכיטקטורה מתחום מקצוען צריכים ?אלומיניום חלונות על מידע מחפשים .פרקטיות עם אסתטיקה של ושילוב ,וצמחים במים רים'פיצ יצירת ,צל ליצירת פתרונות בבחירת וכלה ,מתאימים וצמחייה קרקע סוג מבחירת החל - הלקוחות ולהעדפות בשטח לתנאים הבניין של סביבתו התאמת על האמונים אלה הם הנוף מעצבי ,לבסוף .ועוד מסחרי איזור עבודה ,מגורים - השונים המבנה חללי של התפקיד פי"ע והקונסטרוקטיביים הקישוטיים האלמנטים ,הריהוט פריטי בחירת באמצעות ,וחינניים לפרקטיים הבניין של הפנימיים חלליו את להפוך תפקידם הפנים אדריכלי .וגז תאורה ,חשמל ,איוורור ,מים מערכות וביניהם ,משנה לכל דרושים אשר התכנונים כל את ועורך ,ששימושי למה שיפה מה בין נכון שילוב על מחשבה כדי תוך ,השונים חלקיו על המוזמן המבנה את שמעצב ,המבנים לאדריכל פונים ,הראשונים בשלבים .הנוף אדריכלות ותחום פנים ואדריכלות עיצוב ,מבנים והנדסת אדריכלות :עיקריות קטגוריות לכמה נחלק אשר מאוד רחב לתחום שם היא אדריכלות .לתחום להיוודע לכם לעזור שיוכל מידע לפניכם ?לחלונות רשתות למצוא איפה לדעת מעוניינים ?אלומיניום למצוא צריכים .במשימה לנו שיסייעו בתחום מקצוענים לשכור מעדיפים אנו כאלה במקרים ולכן - מאפס הכל לתכנן הסבלנות או הזמן ,המקצועי הידע ,ההכשרה את אין הגדול לחלקנו ,להשקיע נחליט כסף כמה משנה זה אין אך .להיות צריך בית שבה לדרך מושלם חזון ,חלומותיהם בית מהו יודעים כולם

reverse lettering -> maual chaging statment

םיכירצ אוצמל םוינימולא? םיניינועמ תעדל הפיא אוצמל תותשר תונולחל? םכינפל עדימ לכויש רוזעל םכל עדוויהל םוחתל. תולכירדא איה םש םוחתל בחר דואמ רשא קלחנ המכל תוירוגטק תוירקיע: תולכירדא תסדנהו םינבמ, בוציע תולכירדאו םינפ םוחתו תולכירדא ףונה. םיבלשב םינושארה, םינופ לכירדאל םינבמה, בצעמש תא הנבמה ןמזומה לע ויקלח םינושה, ךות ידכ הבשחמ לע בוליש ןוכנ ןיב המ הפיש המל ישומישש, ךרועו תא לכ םינונכתה רשא םישורד לכל הנשמ, םהיניבו תוכרעמ םימ, רורוויא, למשח, הרואת זגו. ילכירדא םינפה םדיקפת ךופהל תא ויללח םיימינפה לש ןיינבה םייטקרפל םיינניחו, תועצמאב תריחב יטירפ טוהירה, םיטנמלאה םייטושיקה םייביטקורטסנוקהו ע"יפ דיקפתה לש יללח הנבמה םינושה - םירוגמ, הדובע רוזיא ירחסמ דועו. ףוסבל, יבצעמ ףונה םה הלא םינומאה לע תמאתה ותביבס לש ןיינבה םיאנתל חטשב תופדעהלו תוחוקלה - לחה תריחבמ גוס עקרק הייחמצו םימיאתמ, הלכו תריחבב תונורתפ תריציל לצ, תריצי ציפ'םיר םימב םיחמצו, בולישו לש הקיטתסא םע תויטקרפ. םישפחמ עדימ לע תונולח םוינימולא? םיכירצ ןעוצקמ םוחתמ הרוטקטיכראה? ולאש םידידי יבורקו החפשמ םא םה םילוכי ץילמהל םכל לע לכירדא םייוסמ אציש םהל רוכשל תורישל רבעב. ןמזב שופיח שיא עוצקמ םוחתהמ, ךרדה הבוטה רתויב תומשרתהל איה ךרד ןויע קיתב תודובע. לבא ןיא קפתסהל קר הזב, ושקב תוארל ףסונב םייתש וא שולש תודובע הנבמב וא הביבס וננכותש לע ידי םילכירדאה םהבש םתא םיניינועמ. ףוסבל, ועיגה השיגפל םכדיבשכ תונויער םירדגומ לככ רשפאה, םלוא ויה םג םינכומ שמגתהל רשפאלו שיאל עוצקמה עיצהל םינוויכ לשמ ומצע. םלוכ םיעדוי והמ תיב םהיתומולח, ןוזח םלשומ ךרדל הבש תיב ךירצ תויהל. ךא ןיא הז הנשמ המכ ףסכ טילחנ עיקשהל, ונקלחל לודגה ןיא תא הרשכהה, עדיה יעוצקמה, ןמזה וא תונלבסה ןנכתל לכה ספאמ - ןכלו םירקמב הלאכ ונא םיפידעמ רוכשל םינעוצקמ םוחתב ועייסיש ונל המישמב.